Українська (UA)English (UK)

Додаткова угода №2 про безоплатне користування вірменською церквою

Додаткова угода №2
про внесення змін до договору про безоплатне користування релігійною організацією
культовою будівлею Комплексом споруд Вірменської церкви, 1764 р., пам'ятки
архітектури місцевого значення (охор. № 82), що є державною власністю

м. Бережани 17.11. 2019 р.

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 26103387, місцезнаходження якого: вул. Вірменська,4 м. Бережани, Тернопільська область, 47501 (далі – Державна організація) в особі директора Зорика Василя Петровича, що діє на підставі Положення про Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, затвердженого наказом Міністерства культури України від 07.05.2012 р. № 453, з однієї сторони, та
Релігійна громада (організація) «Вірменська Апостольська церква» у м. Тернопіль, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40128065, місцезнаходження якого: вул. Юрчака, 2/9, м. Тернопіль, Тернопільська область (надалі-Користувач) в особі священика Нерсеса Шахназаряна, який діє на підставі Статуту релігійної громади «Вірменська апостольська церква», затвердженого Розпорядженням Голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 27 червня 2014 року № 248-од та Наказу Глави Української Єпархії Вірменської Апостольської церкви Архиєпископа Григоріса Буніатяна № 052 від 01 серпня 2014 року, з іншої сторони, керуючись ст.17 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації», статтею 654 Цивільного кодексу України, пунктом 16 Договору, враховуючи лист Користувача від 04.11.2019 року, уклали цю додаткову угоду про наступне:
Сторони погодились внести зміни до пункту 16 Розділу «Інші умови» Договору, виклавши його в такій редакції: «Цей договір продовжено строком на 4 ( чотири) роки 11 (одинадцять) місяців, що діє з 17 листопада 2019 р. по 17 жовтня 2024 року включно».
Інші умови вищевказаного договору, не порушені додатковою угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
Дана Додаткова угода є складовою і невід'ємною частиною Договору про безоплатне користування релігійною організацією культовою будівлею Комплексом споруд Вірменської церкви № 1 від 16 грудня 2016 року та вступає в дію з моменту підписання сторонами.
Додаткова угода складається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, перший для Державної організації, другий - для Користувача.

Реквізити сторін

Державна організація: 

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, вул Вірменська,4

Директор В. П. Зорик

Користувач:

Релігійна громада «Вірменська Апостольська церква»
вул. Юрчака, №2/9
м. Тернопіль

 Священник Н. Шахназарян

ДОГОВІР №70 про співпрацю та спільне використання приміщень в будівлі Ратуша

ДОГОВІР №70

про співпрацю та спільне використання приміщень
в будівлі Ратуша 1803 р., пл. Ринок,1 м. Бережани

м. Бережани 30.09.2019 року

 

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани в особі директора ЗОРИКА ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА, що діє на підставі Положення про ДІАЗ у м. Бережани, затвердженого наказом Міністерства культури України № 453 від 07 травня 2012 року, іменований далі Сторона №1, з одного боку, та Благодійний Фонд «Карітас- Бережани» в особі директора отця декана БУГАЯ МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА, що діє на підставі Статуту, затвердженого Загальними зборами Засновників Благодійного фонду «Карітас-Бережани» від 28 липня 2014 року, іменований далі Сторона №2, з іншого боку, уклали цей договір про наступне.
1. Предмет договору.
1.1. Здійснення співпраці та спільного використання приміщень (далі-Майно) в будівлі
Ратуша 1803 р., пл. Ринок,1 м. Бережани, загальною площею 68,8 кв. м згідно з технічним
паспортом від 11.10.2013 р. (інвентарною справою), реєстраційний № 0000204,
приміщення №1-30, 17,4 кв. м; 1-31, 17,1 кв. м; 1-32, 17,0 кв. м; 1-33, 17,3 кв. м.
1.2 До цього Договору не застосовується діюче законодавство, яке регулює орендні
відносини.
1.3 Правові відносини, які виникають між Сторонами щодо предмету цього Договору і
не врегульовані його умовами, регулюються нормами цивільного та господарського
законодавства.

2. Права та обов'язки сторін.

2.1. Сторона № 1 зобов'язується:
2.1.1. Використовувати спільно Майно, влаштовуючи тимчасові виставки музейних предметів та організовуючи культурно-масові заходи з метою популяризації діяльності Заповідника.
2.1.2 Надавати Майно в будівлі Ратуша на пл. Ринок,1 м. Бережани з метою розміщення благодійної їдальні для харчування найуразливіших верств населення, які проживають на території Бережанської міської об'єднаної територіальної громади.
2.2. Сторона № 2 зобов'язується:
2.2.1 Проводити ремонтні роботи Майна, інші види робіт для забезпечення користування ним за власні кошти, придбання обладнання, інвентарю. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень Майна і не тягне за собою зобов'язання Сторони 1 щодо компенсації вартості поліпшень.
2.2.2 Здійснювати за рахунок коштів Благодійного Фонду «Карітас-Бережани» витрати, пов'язані з утриманням Майна спільного використання.
2.2.3 Забезпечувати збереження Майна, утримувати його в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, запобігати його пошкодженню і псуванню.
2.2.4 Не використовувати Майно з метою отримання прибутку.

3. Термін дії договору, інші умови.

3.1 Даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 30.08.2024 року.
3.2 Відносини сторін, не передбачені цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
3.3 Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший із яких знаходиться у Сторони № 1, а другий – у Сторони № 2.

4. Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Сторона №1 

ДІАЗ у м. Бережани, вул Вірменська, 4, Бережани, 47501,код ЄДРПОУ 26103387

Директор Зорик В. П.

Сторона №2

Благодійний фонд «Карітас-Бережани» вул. Костельна, 1а, м. Бережани, 47501, код ЄДРПОУ38686808

 От. Декан Бугай М. В.

Про ДІАЗ у м. Бережани

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани створено згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 р. №1508 як науково-дослідний та культурно-просвітницький заклад, що забезпечує вивчення, охорону, реставрацію і використання об’єктів культурної спадщини в межах визначеної заповідної території. Від 2012 року підпорядковується Міністерству культури України. 

Підставою для цього стала багата архітектурна спадщина Бережан. В усі часи місто подивовувало своїх гостей європейською планувальною забудовою, збереженою з ХІV-ХVІІ ст., незвичними, як для районного центру, архітектурними ансамблями площі Ринок, вулиць Банкової і Вірменської. У 2001 році Бережани внесено до списку малих історичних міст України.

Read more...